De Werkgroep Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (VLU) is opgericht in 1989. Het was de eerste gezamenlijke werkgroep van IVN en Vogelwacht. Ernest de Groot was de eerste coördinator. Zo'n 8 jaar later werd Willem Peters coördinator. In 2013 werd hij de eerste voorzitter van de stichting VLU.
De missie van deze stichting is: 'sVLU, actief met landschap in de weer'.

sVLU heeft als doel behoud, herstel en ontwikkeling van kleine landschapselementen in - en rondom Uden, om zo de natuur- en landschapswaarde van de kern en het buitengebied te vergroten. Het sVLU verwezenlijkt dit doel door onderzoek, werkdagen, projecten, adviezen, voorlichting/PR en educatie.
sVLU is een ANBI instelling. Onze financiele jaarverslagen (balans en exploitatie) en de begrotingen van meerdere jaren treft u onder de rubriek downloads aan, evenals de statuten, het beleidsplan en het meerjarenplan van sVLU.

Het bestuur van de stichting VLU bestaat uit W. Peters (voorzitter), E. de Groot (secretaris / vice-voorzitter), J. Vloet (penningmeester), J. van Lieshout (lid) en J.W. Hermans (lid).